Ռիսկերի կառավարում

Կազմակերպությունների առկա և կանխատեսվող սցենարային ռիսկերի բացահայտում